Nastavení cookies
Zapomenuté heslo.

Ještě nemáte účet? Registrovat
Nebo se přihlaste pomocí Facebooku:


Zásady ochrany osobních údajů
Uživatel

Dnešní sleva (1.6.2023) jazykových kurzů

910 Kč

Podmínky registrace | Cloverleaf

 1. Přihláška ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li vyplněná online objednávka zkoušky nebo podepsaná papírová přihláška, a poplatek za zkoušku připsán na účet školy v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.

 2. Přihlášku je nutno podat buď online na www.cloverleaf.cz, osobně na studijním oddělení školy, poštou na adresu školy (Dolní 31, Ostrava-Zábřeh, PSČ: 700 30), nebo elektronicky jako naskenovanou přílohu k e-mailu na info@cloverleaf.cz.

 3. Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při podání přihlášky (buď osobně nebo formou poznámky v online objednávce). Na pozdější uplatnění těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají.

 4. Všechny zkoušky se konají v jednom nebo ve dvou dnech. U některých zkoušek může ústní část probíhat ve stejný den jako písemná část, u některých zkoušek v různých dnech. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge English a nelze je měnit. 

 5. Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti ihned po skončení řádného registračního období k danému termínu zkoušky. Rozpis zkoušky bude rozesílán e-mailem přímo od organizace Cambridge English Language Assessment. Doporučujeme kandidátům uložit ve svém e-mailu „@cambridgeenglish.org“ do seznamu povolených kontaktů – rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. V případě, že neobdržíte rozpis zkoušky v daném termínu, je Vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.

 6. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.

 7. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit zkoušky z důvodu nemoci a do 7 kalendářních dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50% registračního poplatku. Žádost bude posouzena organizací Cambridge English Language Assessment. V případě, že tato žádost nebude organizací Cambridge English Language Assessment uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo zdůvodněním této organizace. 

 8. Kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu řádného registračního období. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.

 9. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky nás prosím informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.

 10. JŠ Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Škola si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.

 11. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení organizaci Cambridge English Language Assessment. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge English Language Assessment a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.

 12. Jazyková škola Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge English Language Assessment. Jazyková škola Cloverleaf upozorňuje, že není zodpovědná za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny nebo odloženy, JŠ Cloverleaf se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.

 13. Kandidát bere na vědomí veškeré informace uvedené v přihlášce/online objednávce, které se týkají vybrané zkoušky včetně termínů a formy zkoušky (zkouška skládaná na papíře nebo na počítači).

 14. Svým podpisem/souhlasem s Podmínkami registrace kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od jazykové školy Cloverleaf. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge English Language Assessment za účelem registrace ke zkoušce, a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi jazykové školy Cloverleaf z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 15. Kandidát svým podpisem bere na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován, což je/bude podmínkou účasti na zkoušce. Povinné fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky (zpravidla v den konání ústní části zkoušky). V případě, že kandidát není plnoletý, stvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech Cambridge English Language Assessment. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná pouze na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.