Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.7.2024) jazykových kurzů

390 Kč

Podmínky registrace | Cloverleaf

 1. Přihláška (registrace) ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li vyplněná online objednávka zkoušky nebo podepsaná papírová přihláška, a poplatek za zkoušku připsán na účet zkouškového centra do data uzávěrky přihlášek. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem. V případě hromadné registrace kandidátů prostřednictvím přípravného centra (gymnázium, SŠ, ZŠ nebo jazyková škola), se přihláška stává platnou registrací u kontaktní osoby (zástupce přípravného centra) a uhrazením poplatku za zkoušku.
 2. Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit už při podání přihlášky (buď osobně nebo formou poznámky v online objednávce). Na pozdější uplatnění těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají.
 3. Všechny zkoušky se konají v jednom nebo ve dvou dnech. U některých zkoušek může ústní část probíhat ve stejný den jako písemná část, u některých zkoušek v jiný den. Termíny zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge Assessment English a nelze je měnit.
 4. Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti do 3 kalendářních dnů po uzávěrce přihlášek k danému termínu zkoušky. Rozpis zkoušky bude rozesílán e-mailem přímo od organizace Cambridge Assessment English. Doporučujeme kandidátům uložit ve svém e-mailu „@cambridgeenglish.org" do seznamu povolených kontaktů, rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. V případě, že kandidát neobdrží rozpis zkoušky v daném termínu, je jeho povinností nás neprodleně kontaktovat.
 5. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu uzávěrky přihlášek nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
 6. V případě, že kandidát stornuje svou přihlášku ke zkoušce, na kterou se už závazně přihlásil, do data uzávěrky přihlášek, bude mu vrácena částka za zkoušku ponížená o storno poplatek (10% ceny zkoušky + 250 Kč administrativní poplatek). Musí tak učinit písemně E-mailem nejpozději v den uzávěrky přihlášek.
 7. V případě, že chce kandidát změnit termín nebo místo konání zkoušky, na kterou se už závazně přihlásil, a projeví tento požadavek písemně E-mailem nejpozději v den uzávěrky přihlášek jak u zkoušky, ze které se chce odhlásit, tak u zkoušky, na kterou se chce nově zaregistrovat, budeme si účtovat administrativní poplatek 250 Kč.
 8. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit zkoušky z důvodu nemoci a do 2 kalendářních dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, bude žádost posouzena organizací Cambridge Assessment English. V případě, že tato žádost nebude uznána, kandidátovi nebude vrácen poplatek za zkoušku. V případě uznání žádosti si bude moct kandidát vybrat náhradní termín zkoušky, který se bude konat nejpozději do 6-ti měsíců od původní zkoušky. Závazný výběr náhradního termínu musí zaslat mailem nejpozději v den uzávěrky přihlášek vybrané zkoušky.
 9. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky nebo upravené zkouškové materiály. V tomto případě je třeba si u nás zažádat o zvláštní průběh zkoušky nebo úpravu materiálů ke zkoušce nejpozději 2 měsíce před datem konání zkoušky. V případě pozdější žádosti nemůžeme zařízení zvláštního průběhu / upravených materiálů zkoušky zaručit. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.
 10. Zkouškové centrum Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Zkouškové centrum si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
 11. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení organizaci Cambridge Assessment English. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge Assessment English a nejsou vráceny ani poskytovány k nahlédnutí.
 12. Zkouškové centrum Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge Assessment English. Zkouškové centrum Cloverleaf upozorňuje, že není zodpovědné za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška přerušena nebo zrušena nebo odloženy, centrum se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.
 13. Kandidát bere na vědomí veškeré informace uvedené v přihlášce/online objednávce, které se týkají vybrané zkoušky včetně termínů a formy zkoušky (zkouška skládaná na papíře nebo na počítači).
 14. Přihlášením ke zkoušce kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od zkouškového centra Cloverleaf. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge Assessment English za účelem registrace ke zkoušce, a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi zkouškového centra Cloverleaf v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) a jeho českou zákonnou adaptací.
 15. Přihlášením ke zkoušce bere kandidát na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován (pouze u zkoušek B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency), což je/bude podmínkou účasti na zkoušce. Povinné fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky. V případě, že kandidátův věk je natolik nízký, že si nemůže uvědomit okolnosti a důvody pořízení fotografie, stvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech Cambridge Assessment English. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná pouze na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.