Nastavení cookies

Dnešní sleva (23.7.2024) jazykových kurzů

390 Kč

Obchodní podmínky

Jazykové kurzy a pomaturitní studium

 1. Přihlášku do kurzu je nutno podat online na www.cloverleaf.cz , osobně na studijním oddělení školy nebo poštou na adresu školy. Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, v němž byly doručeny do kanceláře jazykové školy s tím, že počet míst je limitován kapacitou učeben a vyučujících lektorů. Spolu s přihláškou je nutno uhradit kurzovné.
 2. Podmínkou zařazení do studia je uhrazení celkové ceny kurzu. Klientovi bude umožněno zahájit studium v kurzu po splacení kurzovného v plné výši, nebylo-li rozhodnuto ředitelem školy jinak. Pokud klient nezaplatí plné kurzovné v řádném termínu, ztrácí nárok na umístění v kurzu.
 3. Kurzovné je možno uhradit následujícími způsoby:
  • Kartou on-line: Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu. Rekapitulaci své objednávky obdržíte emailem. Jakmile obdržíme Vaši platbu na náš účet, pošleme Vám emailem potvrzení. Vaše karta musí mít povolenou platbu na Internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný.
  • Převodem na účet (fakturou): Bankovní spojení: 6290700001 / 5500. Emailem obdržíte rekapitulaci objednávky, kde najdete částku, číslo účtu a variabilní symbol. S těmito údaji prosíme proveďte svou platbu. Do poznámky k platbě uveďte jméno studenta, který bude kurz navštěvovat, v případě platby fakturou na firmu v přihlášce vyplňte fakturační údaje – přesný název firmy a IČO. Jakmile obdržíme Vaši platbu na náš účet, pošleme Vám emailem potvrzení.V případě této formy platby NELZE uplatnit  slevu 100 Happy Days.
  • Hotově/kartou na pokladně: Platba v hotovosti nebo platební kartou na studijním oddělení. Aktuální provozní dobu studijního oddělení naleznete v sekci  Kontakty. Cena kurzu se  slevou 100 Happy Days uvedená ve Vaší on-line přihlášce v tomto případě není závazná, protože sleva se každým dnem snižuje o 10 Kč. Aktuální sleva 100 Happy Days Vám bude poskytnuta v den, kdy kurz uhradíte.  
  • Spotřebitelským úvěrem: Při zvolení platby spotřebitelským úvěrem obdržíte emailem informace, jak postupovat při žádosti o úvěr po telefonu. Během pár dní budete informováni o schválení úvěru a vyzváni k podpisu smlouvy na studijním oddělení školy. Dále je spotřebitelský úvěr splácen pravidelnými měsíčními splátkami.
  • Systémem Benefitů: Vytvořte svou objednávku na odpovídající webové stránce (Benefit, Benefit Plus apod.) a vygenerované údaje nám prosím zašlete, aby došlo ke spárování Vaší objednávky.
 4. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, pošleme Vám emailem potvrzení.
 5. Výuka probíhá v souladu s tematickým plánem daného kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut.
 6. Ředitel školy si vyhrazuje právo na změnu zahájení, respektive zrušení kurzu v případě nedostatečného počtu přihlášených. V takovém případě je kurzovné stejně jako složená záloha na kurz vrácena v plné výši.
 7. Klient nemá nárok na snížení kurzovného z důvodu státních svátků a prázdnin. Kurzovné se rovněž nesnižuje z důvodů absence klienta na výuce nebo na základě změny jeho časových možností. Při stornování kurzu do 15 dnů před zahájením poskytujeme plnou refundaci, při stornování kurzu méně než 15 dnů před jeho zahájením vracíme 90% z kurzovného, při stornování do měsíce po zahájení kurzu vracíme 75% kurzovného, při stornování do 2 měsíců po zahájení kurzu vracíme 50% kurzovného, při stornování po více než 2 měsících od zahájení není možné vrácení kurzovného, je však možné provést výměnu za náhradníka. U všech kurzů platí režim svátků a prázdnin dle Organizace školního roku zveřejňovanou MŠMT pro daný akademický rok. Za vyřízení jakéhokoliv storna účtujeme administrativní poplatek 250,- Kč.
 8. Škola si vyhrazuje právo změnit místo výuky v rámci města Ostravy.
 9. Škola nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jenž klient utrpí v jejích prostorách.
 10. V ceně kurzovného je zahrnuto školné, fotokopie a závěrečný certifikát o absolvování kurzu. V ceně nejsou zahrnuty učebnice.
 11. Škola nenese finanční ani jinou spoluodpovědnost za výsledek závěrečných zkoušek jakéhokoliv druhu (B2 First, C1 Advanced atd.).
 12. Pokud chce klient v průběhu školního roku (po zaplacení kurzovného) změnit typ kurzu a přejít do jiné skupiny, má nárok na 1 takovou změnu. Každá další změna typu kurzu bude zpoplatněna administrativním poplatkem 300,- Kč. Pokud klientovi nový typ kurzu nevyhovuje, platí zařazení do původní skupiny dle přihlášky.
 13. Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při podání přihlášky. Na pozdější uplatňování těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit jazykové školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají, klient má možnost si vybrat vždy tu, kterou pro sebe považuje za nejvýhodnější.
 14. U pololetních kurzů nastupují klienti do kurzů příslušných úrovní, které byly zahájeny na začátku školního roku.
 15. Veškerá další ustanovení se řídí obchodním zákoníkem České republiky.
 16. Jazyková škola Cloverleaf poskytuje elektronicky generované certifikáty vyhodnocující jazykovou úroveň dle SERR (Společného evropského referenčního rámce) pro jazyky na úrovních A1 – C2. Správné určení příslušné jazykové úrovně je podmíněno dodržením regulérních podmínek při skládání testu, zejména dodržení časového limitu a podmínky samostatné práce probanta bez využití nápovědy prostřednictvím jiné osoby, případně výukových, nebo studijních materiálů.

  Zajištění regulérních podmínek při skládání testu je zcela na straně objednatele, případně subjektu, který má v úmyslu s vygenerovaným certifikátem dále pracovat, nebo jej používat pro další účely. Vygenerovaný certifikát má čistě informativní charakter a JŠ Cloverleaf tímto výslovně prohlašuje, že nepřebírá jakoukoli odpovědnost za jeho další použití, nebo využití.

 

Jazykové zkoušky Cambridge

 1. Přihláška ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li vyplněná online objednávka zkoušky nebo podepsaná papírová přihláška, a poplatek za zkoušku připsán na účet školy v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.
 2. Přihlášku je nutno podat buď online na www.cloverleaf.cz nebo osobně na studijním oddělení školy. Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při podání přihlášky (buď osobně nebo formou poznámky v online objednávce). Na pozdější uplatnění těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci marketingových aktivit školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají.
 3. Všechny zkoušky se konají v jednom nebo ve dvou dnech. U některých zkoušek může ústní část probíhat ve stejný den jako písemná část, u některých zkoušek v různých dnech. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge Assessment English a nelze je měnit. 
 4. Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti po skončení řádného registračního období k danému termínu zkoušky. Rozpis zkoušky bude rozesílán e-mailem přímo od organizace Cambridge Assessment English. Doporučujeme kandidátům uložit ve svém e-mailu „@cambridgeenglish.org“ do seznamu povolených kontaktů – rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. V případě, že neobdržíte rozpis zkoušky v daném termínu, je Vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.
 5. Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ. V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.
 6. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit zkoušky z důvodu nemoci a do 7 kalendářních dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50% registračního poplatku. Žádost bude posouzena organizací Cambridge Assessment English. V případě, že tato žádost nebude organizací Cambridge Assessment English uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo zdůvodněním této organizace. 
 7. Kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu řádného registračního období. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.
 8. Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.) mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky nás prosím informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím lékařským potvrzením.
 9. Zkouškové centrum Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Zkouškové centrum Cloverleaf si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100% poplatku za zkoušku.
 10. Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení organizaci Cambridge Assessment English. Všechny části zkoušky zůstávají majetkem Cambridge Assessment English a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.
 11. Zkouškové centrum Cloverleaf se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge Assessment English. Zkouškové centrum Cloverleaf upozorňuje, že není zodpovědné za jakékoliv změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny nebo odloženy, Cloverleaf se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.
 12. Kandidát bere na vědomí veškeré informace uvedené v přihlášce/online objednávce, které se týkají vybrané zkoušky včetně termínů a formy zkoušky (zkouška skládaná na papíře nebo na počítači).
 13. Svým podpisem/souhlasem s Obchodními podmínkami kandidát bere na vědomí Obchodní podmínky a bude se řídit pravidly stanovenými pro vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od zkouškového centra Cloverleaf. Dále kandidát souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge Assessment English za účelem registrace ke zkoušce, a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní databázi jazykové školy Cloverleaf z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 14. Kandidát svým podpisem/souhlasem bere na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován, což je podmínkou účasti na zkoušce (kromě zkoušk YLE a „for schools“). Povinné fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky (zpravidla v den konání ústní části zkoušky). V případě, že kandidát není plnoletý, stvrzuje tento souhlas svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech Cambridge Assessment English. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná pouze na webové stránce Online Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem.